Yin Qiao San

$25.00

Yin Qiao San, "Honeysuckle and Forsythia Powder", is a cardinal formula of the Warm Disease School, popularized in the 1700s by Ye Tianshi and later published in Wu Jutong's 1798 "Line-by-Line Differentiation of Warm Disease". This formula is very effective at treating Colds and Infectious Flu with Sore Throat, Sinus Congestion, and Cough.

.

Jin Yin Hua, Lian Qiao, Jie Geng, Jing Jie, Dan Dou Chi, Dan Zhu Ye, Niu Bang Zi, Lu Gen, She Gan, Zhe Bei Mu, Gan Cao, Hua Shi, Bo He Chun.

Continue Shopping
Browse more Chinese Herbs or Raw Herb Powder products.