Herbs: Clear Heat / Drain Fire

Zhi Zi - Gardenia Fruit